ಅಂತರಂಗ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ - ಡಿಜಿಟಲ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಸಂಚಯ


"ಅಂತರಂಗ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ - ಡಿಜಿಟಲ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಸಂಚಯ ಸುಲಭ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಚಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ‍!. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತರು, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು, ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವವರು, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬಹುದು. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ [email protected]

See also :

Sanchaya